KHU ?Ô TH? DANKO V?NH YÊN

Danko V?nh Yên là m?t trong nh?ng d? án tr?ng ?i?m do Danko Group th?c hi?n trong n?m 2021. D? án ???c phát tri?n ?a d?ng lo?i hình s?n ph?m nh?: Li?n k?, Shophouse hay bi?t th?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng khác nhau. 

Khu ?ô th? Danko V?nh Yên ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng sinh l?i kép k? c? v? ti?m n?ng t?ng giá c? b?t ??ng s?n hay làm m?t b?ng kinh doanh. D? án ra m?t s? là ?i?m ?âu t? tuy?t v?i cho các nhà ??u t? thông thái trong giai ?o?n này.

NH?N THÔNG TIN CHI TI?T D? ÁN

 • B?ng check c?n và báo giá chi ti?t.
 • Chính sách bán hàng m?i nh?t.
 • Ti?n ?? thi công và thanh toán nhanh nh?t.
 • Ch??ng trình ?u ?ãi khuy?n m?i.
 • Thông tin pháp lý d? án.
 • Báo giá t?t nh?t t? ch? ??u t?

  ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay

  T?NG QUAN KHU ?Ô TH? DANKO PH? YÊN

  • Tên d? án: Khu ?ô th? Danko V?nh Yên
  • ??a ch?: Xã ??nh Trung, TP V?nh Yên, V?nh Phúc
  • Ch? ??u t? : T?p ?oàn Danko
  • ??n v? thi công : ?ang c?p nh?t
  • T? v?n thi?t k?: ?ang c?p nh?t
  • T? v?n giám sát: ?ang c?p nh?t
  • T?ng di?n tích: 24,693 ha
  • M?t ?? xây d?ng: 37%
  • Lo?i hình s?n ph?m: Li?n k?, bi?t th?, shophouse
  • N?m xây d?ng: N?m 2021.
  • Hình th?c s? h?u: S? ?? lâu dài

  4 Y?U T? NÊN BI?T KHI ??U T? T?I D? ÁN DANKO V?NH YÊN

  ?Ô TH? ?ÁNG S?NG
   
  Khu ?ô th? Danko V?nh Yên ???c ??u t? bài b?n là khu ?ô th? hi?n ??i, ??ng c?p, ?áng s?ng hàng ??u t?i TP V?nh Yên, V?nh Phúc
  V? TRÍ TRUNG TÂM
   
  Danko V?nh Yên n?m t?i trung tâm thành ph? V?nh Yên, n?i có kinh t? phát tri?n, thu?n l?i giao th??ng s? h?u v? trí ??c bi?t chi?n l??c và ??c ??a.
  S?N PH?M CAO C?P
   
  Các s?n ph?m Li?n kê, Bi?t th?, Shophouse t?i Danko V?nh Yên ??u ??t tiêu chu?n cao c?p. X?ng t?m v?i ??ng c?p c?a ch? nhân.
  CH? ??U T? UY TÍN
    Danko Group là ch? ??u t? có ti?m l?c m?nh v? kinh t?, nhân tài. Hi?n nay là ch? ??u t? hàng ??u t?i Thái Nguyên v?i nhi?u d? án ?i?n hình nh? Danko City, Danko Avenue…

  ??NG KÝ NH?N THÔNG TIN

   ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay

   Hotline:

   V? TRÍ KHU ?Ô TH? DANKO V?NH YÊN

   D? án Danko V?nh Yên n?m trong vùng lõi trung tâm nh?t c?a Thành ph? V?nh Yên, t?nh V?nh Phúc. ?ây là khu ph? phát tri?n v?n minh, hi?n ??i b?c nh?t t?i TP.V?nh Yên, là t? h?p khu nhà ? li?n k?, bi?t th?, k?t h?p nhà ph? th??ng m?i.

   Giao thông liên t?nh c?a thành ph? V?nh Yên.

   • Thành ph? có tuy?n ???ng s?t Hà Lào ch?y qua.
   • Qu?c l? 2 ch?y qua n?i li?n th? ?ô Hà N?i và các t?nh phía b?c
   • Có ???c s? thu?n l?i v? v? trí ??a lý c?ng nh? giao thông (Cách hà n?i 55km, cách sân bay qu?c t? n?i bài 25km v? phía nam, cách tp vi?t trì 25km v? phía tây)

   T?n h??ng l?i ích t? CSHT có s?n c?a khu v?c v? giáo d?c, kinh t?, y t?, giao thông công c?ng…

   V? trí Danko V?nh Yên
   V? trí Danko V?nh Yên

   Liên k?t d? án Danko Ph? Yên

   D? án khu ?ô th? Danko V?nh Yên n?m ngay sát tr?c ???ng qu?c l?, có v? trí thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n giao th??ng.

   • Trung tâm hành chính: Cách UBND TP V?nh Yên 150m, Cách t?nh ?y V?nh Phúc 0,5km, Cách b?u ?i?n t?nh 0,5km, Cách CA t?nh V?nh Phúc 2.5km.
   • B?nh vi?n: Cách b?nh vi?n ?a khoa t?nh 1,5km, cách trung tâm y t? V?nh Yên 150m.
   • Tr??ng h?c: Cách tr??ng c?p 1, c?p 2 Tích S?n 1km, cách tr??ng v?n hóa ngh? thu?t 50m, cách tr??ng chuyên V?nh Phúc 2.5km.
   • Trung tâm th??ng m?i: Cách siêu th? HC 1km, Cách ch? V?nh Yên 1,2km, cách siêu th? Coopmart 3km.
   Liên k?t giao th??ng thu?n ti?n t? d? án Danko V?nh Yên
   Liên k?t giao th??ng thu?n ti?n t? d? án Danko V?nh Yên

   TI?N ÍCH D? ÁN KHU ?Ô TH? DANKO V?NH YÊN

   Khu ?ô th? Danko V?nh Yên s? ???c th?a h??ng toàn b? các ti?n ích s?n có nh? b?nh vi?n, tr??ng h?c, trung tâm th??ng m?i, công viên, qu?ng tr??ng… c?a khu v?c.

   Thành ph? V?nh Yên có h? th?ng c? s? h? t?ng, ti?n ích r?t phát tri?n
   Thành ph? V?nh Yên có h? th?ng c? s? h? t?ng, ti?n ích r?t phát tri?n

   V?i không gian xanh bao ph? trong toàn b? d? án, khu ?ô th? Danko V?nh Yên là s? k?t h?p hài hòa gi?a các s?n ph?m bi?t th?, li?n k?, shophouse v?i ??y ?? các ti?n ích trong n?i khu nh?: Sân Tennis , sân C?u Lông, B? B?i, T?p Gym , trung tâm th??ng m?i d?ch v?…t?t c? ??u ???c xây d?ng theo tiêu chu?n qu?c t? .

    

   H? th?ng ti?n ích n?i khu 

   D? án khu ?ô th? Danko V?nh Yên s? là ??a ?i?m s?ng lý t??ng, v?i không gian s?ng trong lành hi?m có, cùng di?n tích tr?ng cây xanh r?t l?n, ?i?m nh?n trong d? án ?ó là:

   • Khu ti?n ích qu?ng tr??ng
   • Khu ti?n ích ???ng n?i b?
   • Khu b? b?i 4 mùa sang tr?ng v?i di?n tích lên t?i c? ngàn m2.
   • Khu trung tâm th??ng m?i l?n.
   Ti?n ích n?i khu d? án Danko Ph? Yên

   ? Công viên Cây xanh.

   ? Th? vi?n sách.

   ? B? b?i 4 mùa.

   ? Phòng t?p th? hình GYM.

   ? H? th?ng thang máy siêu t?c.

   ? H? th?ng phòng cháy ch?a cháy.

   ? TTTM cao c?p

   ? H? th?ng ch?m sóc s?c ??p Yoga, Spa

   ? B? b?i ngoài tr?i r?ng rãi

   ? H? th?ng mái che n?ng c?c t?t

   ? S?nh ?ón ti?p c? dân sang tr?ng

   ? Phòng sinh ho?t c?ng ??ng

   ? Coffee, Fastfood…

   ? Tr??ng m?m non.

   ? Siêu th?.

   ? Ngân hàng.

   ? Máy phát ?i?n.

   ? B?o v? 24/24.

   M?T B?NG D? ÁN KHU ?Ô TH? DANKO V?NH YÊN

   D? án  Danko V?nh Yên cung c?p các s?n ph?m b?t ??ng s?n phong phú, phù h?p nhu c?u riêng c?a khách hàng, bao g?m: nhà li?n k?, bi?t th? ??n l?p, bi?t th? song l?p… M?i s?n ph?m ??t n?n ? Danko V?nh Yên ??u là ?i?m t?a v?ng vàng, ch?c ch?n ?? xây d?ng lên nh?ng khu nhà li?n k?, shophouse, bi?t th? sang tr?ng, có ki?n trúc ??p, ti?n d?ng theo t?ng phân khu ch?c n?ng khác nhau.

   Thi?t k? s?n ph?m t?i danko ph? yên

   Bi?t th? Danko V?nh Yên là s? tr?i nghi?m cu?c s?ng th??ng l?u trong m?t không gian r?ng rãi, thông thoáng và hòa quy?n v?i thiên nhiên.

   Thi?t k? bi?t th? Danko V?nh Yên

   Li?n k? Danko V?nh Yên ???c xây d?ng theo l?i ki?n trúc tân c? ?i?n mang ??n dáng v? sang tr?ng, b? th?. Không gian n?i th?t cao c?p, hi?n ??i và ti?n nghi v?i ??y ?? các phòng ch?c n?ng.

   Ph?i c?nh li?n k? Danko V?nh Yên

   Shophouse Danko V?nh Yên có v? trí ??p, n?i có th? kinh doanh s?m u?t nh?t, b?i ?ây là khu r?t ???c các khách hàng ?a chu?ng và tìm ki?m. ?ây là s?n ph?m ??u t? hoàn h?o ?? sinh l?i ho?c kinh doanh lâu dài.

   Ph?i c?nh Shophouse Danko V?nh Yên

   LIÊN H? PHÒNG KINH DOANH

   Quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p hotline ho?c ?? l?i ??y ?? thông tin ?? nh?n ???c tr?n b? tài li?u v? d? án và ???c t? v?n t?t nh?t v? các s?n ph?m t?i d? án.

   Liên h? tr?c ti?p phòng kinh doanh d? án C?T Danko

   Hotline: 

   ??a ch?: K?T Danko, ??nh Trung, TP V?nh Yên, t?nh V?nh Phúc

    ??t l?ch xem d? ánTôi mu?n nh?n báo giáTôi c?n t? v?n ngay